Algemene voorwaarden & privacy

Praktijk Achter-Beelden: algemene voorwaarden en privacystatement

Algemene voorwaarden

Tekentherapie is een complementaire therapie.

Om voldoende op de hoogte te zijn, ben ik in het bezit van een diploma Psychosociale Basiskennis (PSBK), en neem ik jaarlijks deel aan nascholing (verplicht).

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging Tekentaal en houd mij als geregistreerd lid aan de gestelde voorwaarden (nascholingen, verbetering en bevordering van vakbekwaamheid, supervisie, intervisie)

Duur van een tekensessie is anderhalf uur. 

Tarief sessie € 80,00. Tekentherapie wordt (deels) vergoed vanuit de aanvullende pakketten.

De sessies en trajecten zijn altijd inclusief materialen en BTW.

Vergoeding (pakket alternative of complementaire zorg)
door zorgverzekeraars in 2022: Let op: alleen Analytische Tekentherapie wordt vergoed. Andere Achter-Beelden activiteiten zijn voor eigen rekening.

Aevitae, Aon, Besured; CZ; CZdirect.nl; De Friesland; Eucare, FBTO; Interpolis, IZA; IZZ, Lancyr; National Academic; Nationale Nederlanden; ONVZ; OHRA; PNOzorg, ProLife, Promovendum; UMC; Studenten goed verzekerd; UnitedConsumers; Univé, VvAA, VGZ, ZEKUR; Ziezo*; Zilveren kruis.
*Aan het begin van het jaar is nog niet van elke zorgverzekeraar bekend wat hun beleid is. Ook zijn zorgverzekeraars voortdurend aan het fuseren, verdwijnen sommige it de markt of gaan door onder een andere naam.


Ga altijd zelf na of je zorgverzekeraar inderdaad (nog) vergoedt.
Achter-Beelden draagt hiervoor gen verantwoordelijkheid.
De voorwaarden verschillen nogal per verzekeraar en per pakket, laat je ook daarom vooraf goed voorlichten
Zie hiervoor De Zorgwijzer -> Vereniging Tekentaal.

Workshops en andere trajecten zijn variabel in tijd en prijs.

De cliënt gaat akkoord met de algemene voorwaarden en privacystatement door betaling van de factuur.

Bij afzeggen: de sessie dient tenminste 24 uur van te voren afgezegd. Bij niet, of te laat afbellen wordt het sessie tarief in rekening gebracht. Bij ziekte of andere onvermijdelijke omstandigheden kan de afspraak in overleg worden verplaatst naar een later tijdstip.

Bij afzeggen van de kant van Achter-Beelden zal altijd een vervangende sessie aangeboden worden.

Achter-Beelden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan kleding, eigendommen, eventuele andere persoonlijke schade voortvloeiend uit de tekenlessen en schilderlessen, noch voor eventueel door een cursist/cliënt veroorzaakte schade.

Ik ben aangesloten bij de onafhankelijke klachtencommissie SCAG. Mochten er zich problemen voordoen tussen cliënt/klant en therapeut, dan kan de cliënt zich richten tot de beroepsvereniging Tekentaal. Deze zal bemiddelen en zo nodig een klachtenfunctionaris inschakelen. (www.tekentaal.nl

Privacy

Achter-Beelden legt de persoonsgegevens vast in cliëntendossiers (wettelijke plicht, opgelegd door WGBO).

Uw dossier bevat uw eigen ingebrachte gegevens en rapportage van de behandelingen.

Ook kunnen in gegevens worden opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn, en die ik, uitsluitend na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener (bijvoorbeeld bij de huisarts).

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de Wet op de geneeskundige  behandelovereenkomst (WGBO) wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Achter-Beelden heeft de dossiers op de volgende wijze beveiligd:

Ik werk met papieren cliëntendossiers. Deze worden in een afgesloten kast bewaard.

Ik werk met een digitaal cliëntendossier dat is versleuteld en beveiligd met een wachtwoord.

Achter-Beelden heeft kennis genomen van hoe te handelen bij een datalek en zal daar naar handelen.